+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Dodatkowe obowiązki w JPK – zmiana Ordynacji podatkowej z 13 maja 2016.

23 maja 2016 do podpisu Prezydenta przekazano kolejną nowelizację Ordynacji podatkowej istotną z punktu widzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. (Ustawa o z dnia 13 maja 2016 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

JPK_VAT bez wezwania, automatyczne comiesięczne raportowanie.

Nowelizowane powyższą Ustawą przepisy w zakresie obowiązku przesyłania organom podatkowym danych księgowych w postaci elektronicznej zakładają, że przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe za pomocą systemów komputerowych są zobowiązani do przesyłania informacji ze swoich ewidencji VAT w formie odpowiadającej strukturom Jednolitego Pliku Kontrolnego bez wezwania organu podatkowego, za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

Kiedy pierwszy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorstw?

Dla przypomnienia duże przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub wypracowują roczny obrót powyżej 50 mln. euro lub roczną sumę bilansową większą niż 43 mln. euro objęte zostały obowiązkiem elektronicznego przekazywania danych księgowych w postaci JPK na żądanie urzędu skarbowego począwszy od 1 lipca b.r.

Zniesienie wymogu wezwania przez organ podatkowy do udostępnienia danych z zakresu ewidencji VAT w postaci odpowiadającej strukturze JPK powoduje, że duże przedsiębiorstwa wyślą swój pierwszy JPK_VAT w dniu 25 sierpnia 2016 (za lipiec 2016). Od tego momentu będą generowały i wysyłały plik JPK_Vat do właściwego urzędu już co miesiąc i bez wezwania.

Co oznacza najnowsza poprawka w JPK dla małych i średnich przedsiębiorstw?

W pierwotnym założeniu obowiązek generowania plików o strukturze JPK i przekazywanie ich do organów kontrolujących dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli odpowiednio: zatrudniających do 50 pracowników lub z rocznym obrotem i całkowitym bilansem rocznym nieprzekraczającym 10 mln. euro / zatrudniających mniej niż 250 pracowników lub z rocznym obrotem mniejszym niż 50 mln. euro lub roczną sumą bilansową mniejszą niż 43 mln. euro, miał obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2018.

Ustawa nowelizująca Ordynację podatkową z 13 maja 2016 skróciła okres adaptacyjny dla MŚP do nowych warunków sprawozdawczo-kontrolnych. Zgodnie z najnowszą poprawką małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek comiesięcznego automatycznego generowania i przesyłania pliku JPK_VAT już od 1 stycznia 2017!

Warto przeprowadzić audyt systemu księgowego już teraz…